Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Rewitalizacja Gminy

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2026

Informacja o przystąpieniu do opracowania:

„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2026”

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica informuje:

 

Gmina Siennica przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica (GPR), który w swoich założeniach ma stanowić podstawę do prowadzenia rewitalizacji i ma być aktem wiążącym organy gminy w podejmowanych działaniach oraz będącym podstawą do wydania aktów prawa miejscowego.

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji jest niezwykle istotne, gdyż umożliwi korzystanie z takich rozwiązań jak Specjalna strefa rewitalizacyjna czy Miejscowy plan rewitalizacji, które powinny w znaczący sposób usprawnić rewitalizację. Ponadto posiadanie przez gminę dokumentu strategicznego, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji, umożliwi uzyskanie większej ilości punktów w konkursach o dofinansowania.

Rewitalizacja zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacją, w świetle obowiązującego uregulowań prawnych, może zostać objęty obszar gminy nieprzekraczający 20% jej powierzchni a oddziaływanie na liczbę ludności zamieszkałej na obszarze wskazanym do rewitalizacji, musi ograniczyć się do 30% liczby jej ludności.

 

Głównym celem realizacji programu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru wskazanego do rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

 

- rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,

- rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom...),

- rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przewiduje się wspieranie projektów rewitalizacyjnych w ramach takich działaniach jak:

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, 

4.2 Efektywność energetyczna, 

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń  powietrza, 

5.3 Dziedzictwo kulturowe, 

6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, 

9.1Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 

9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

 

Zestawienie głównych grup beneficjentów w działaniach:

 

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

4.2 Efektywność energetyczna:

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

- zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ);

- instytucje kultury;

- szkoły wyższe;

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

- organizacje pozarządowe;

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- przedsiębiorstwa;

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

5.3. Dziedzictwo kulturowe:

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

- spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;

- instytucje kultury;

- organizacje pozarządowe;

- kościoły i związki wyznaniowe;

- parki narodowe i krajobrazowe;

- podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym

6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- JST oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia.

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych:

- JST, ich związki i stowarzyszenia, np. Lokalne Grupy Działania (LGD);

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

- przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne;

- instytucje kultury;

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

- instytucje edukacyjne;

- instytucje rynku pracy;

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

- podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;

- urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

- instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

-  jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);

- Przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

- JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

- podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;

- urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

- instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

- jopis, podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną i wsparcie rodziny;

- środowiskowe domy samopomocy;

- przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD;

- podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia.

9.3 Rozwój ekonomii społecznej

-  ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Beneficjentem projektu w zakresie koordynowania rozwoju sektora ekonomii społecznej będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Zestawienie głównych typów projektów w działaniach:

 

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu:

- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

4.2 Efektywność energetyczna:

- wsparcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:

- ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła;

- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie.

5.3. Dziedzictwo kulturowe:

- wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych;

- poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia:

- inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu.

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych:

- rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej;

- odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

- integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową, w tym:

o integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej;

o aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR, OPS);

o integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

- wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

- rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych dla osób zależnych, w tym;

o rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji, szczególnie na rzecz osób zależnych;

o programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji;

-  pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej, w tym;

o rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne;

o programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.

9.3 Rozwój ekonomii społecznej

- tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej;

- koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.

 

Działaniem w całości skoncentrowanym na wsparcie obszarów rewitalizacyjnych jest działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

 

W działaniu 6.2. preferowane będą projekty zintegrowane, systemowe i komplementarne, w zakresie których jednym z elementów jest poprawa efektywności energetycznej, w tym termomodernizacja. W działaniach rewitalizacyjnych obejmujących termomodernizację, możliwe jest wyjście poza części wspólne budynków mieszkalnych, jeśli audyt energetyczny to uzasadnia.

Inwestycja w termomodernizację w ramach tego działania nie powinna przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wieloletnie zaniedbania – zwłaszcza dotyczące substancji mieszkaniowej i infrastrukturalnej – powodują, że bez uruchomienia środków finansowych na te cele, zadania rewitalizacji nie zostaną osiągnięte.

W związku z powyższym w ramach działania 6.2. wsparciem może zostać objęta tkanka mieszkaniowa w zakresie części wspólnych budynków wielorodzinnych.

Inwestycje w zakresie kultury w działaniu 6.2. będą mogły być realizowane w ramach programów rewitalizacji, a ich celem powinna być poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Preferowane będą projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury w ramach działań rewitalizacyjnych nie może przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowanych projektu.

W działaniu 6.2. istnieje możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe)

w przypadku gdy przyczynią się one do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, stanowią mniejszą część projektu i są integralnym elementem programu rewitalizacji.

Inwestycja w drogi lokalne w ramach tego działania będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach i nie powinna przekraczać 40% kosztów kwalifikowanych projektu.

Rewitalizacja w ramach działania 6.2. na terenach wiejskich będzie skoncentrowana na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych oraz popegeerowskich, wyznaczonych na podstawie wskaźników obrazujących ich wymagającą interwencji sytuację społeczno-gospodarczą lub też stanowiących uzupełnienie dla wskazanych terenów rewitalizacyjnych.

W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

W ramach projektów rewitalizacyjnych premiowane będą partnerstwa kilku podmiotów zawiązywane, aby zrealizować wspólny cel. Na obszarach wiejskich preferowane będą projekty realizowane przede wszystkim za pośrednictwem LGD.

 

W świetle powyższych informacji, dla uprawdopodobnienia objęcia programami inwestycyjnymi obszarów wskazanych do rewitalizacji na terenie gminy Siennica, zaproponowane zostały poniższe obszary:

 

1. Cegielnia w Grzebowilku

2. Stawy w Nowodworze

3. Zabytkowa droga brukowa Dłużew – Lasomin

4. Dwór z terenem parkowym w Dłużewie

5. Stawy i park podworski w Starogrodzie

6. Dolina Świdra oraz obszar Natura 2000 wraz z rezerwatem Wólczańska Góra

7. Góra Skorinowa w Julianowie, wraz z otaczającymi ją wydmami

8. Bagna Siodłowskie

9. Staw w Borówku

10. Budy Łękawickie oraz Boża Wola – źródła geotermalne

11. Stawy w Dzielniku i Nowodzielniku

12. Drożdżówka – Kaśmin i ciek Piaseczna

13. Stawy w Miejscowości Kulki oraz ciek Piaseczna

14. Ptaki – Osada młyńska

15. Majdan – okopy szwedzkie z okresu potopu

16. Nowa Pogorzel – obiekt dworski ze stawami i parkiem

17. Dworek drewniany w Nowym Zglechowie

18. Pałac i park w Żakowie

19. Gminne wysypisko odpadów komunalnych

20. Kompleks budynków Zespołu Szkół w Siennicy wraz z Kościołem parafialnym i przyległymi obiektami parkowymi

21. Budynek SP ZOZ

22. Budynki wielorodzinne przy skrzyżowaniu ulic Mińskiej i Akacjowej

23. Zespół Szkół w Żakowie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Siennica, jako program społeczny wymaga zaktywizowania lokalnej społeczności. W związku z tym, zwracam się do Państwa, mieszkańców gminy Siennica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców związanych ze wskazanymi powyżej obszarami o udział w konsultacjach społecznych i wypełnieniu załączonej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej gminie.

Informacje uzyskane z badania ankietowego pozwolą nam określić rzeczywistą sytuację w gminie oraz wyznaczyć obszary, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska, na których z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. 

Ankieta

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy  Siennica 
ul. Kołbielska 1,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.