Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

News

News zdjęcie id 216

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

04.09.2019

STYPENDIUM  SZKOLNE

na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z: 

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)
 • Uchwałą nr XXXVII.0007.273.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica.
 • Zarządzeniem Nr OK.0050.83.2019 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto/os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Siennica
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych o charakterze socjalnym z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza kwoty 2 480,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na  wniosek

 1. rodziców
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu m.in.: 

 1. podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. zeszytów plecaków, i innych artykułów szkolnych,
 3. stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:         
  - na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku otrzymywania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego i obiadów) oraz świadczenia wychowawczego;
 • w przypadku pozostawania bez pracy: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie w przypadku braku rejestracji w PUP;
 • w przypadku uzyskiwania dochodów z prac dorywczych: oświadczenie o uzyskanych dochodach osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.).​
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.). Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.).
 3. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego - kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE  URZĘDU GMINY W SIENNICY

POK. Nr 6 UL. KOŁBIELSKA 1

-  dla uczniów szkół w terminie        -  od dnia 1 do dnia 15 września 2019 r.

- dla słuchaczy kolegiów w terminie - od dnia 1 września do dnia 15 października 2019 r.

 

Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego

 

Informacji udziela:

Ewelina Kurowska tel. (25) 757 20 20  wew. 33

Urząd Gminy w Siennicy - pok. nr 4

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy  Siennica 
ul. Kołbielska 1,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.