Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Wnioski i druki

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. ochrony środowiska

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew*
 2. Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej

 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej/drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 5. Wniosek o uzgodnienie linii ogrodzenia działki

 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 7. Wniosek o wydanie zgody na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości

 8. Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

 10. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 11. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

 12. Dokumenty do wypłaty dotacji celowej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica

 13. Zgłoszenie do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

 14. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale mieszkalne

 15. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale niemieszkalne

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. rozliczeń wodno - kanalizacyjnych i rolnictwa

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jestem odbiorcą wody z wodociągu zbiorowego
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o przyłączu wodociągowym/kanalizacyjnym, które zostało doprowadzone do budynku mieszkalnego
 3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzenie ścieków
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wersja PDF
 6. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wersja edytowalna WORD
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wersja PDF
 8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wersja edytowalna WORD
 9. Podanie o wydanie warunków technicznych o podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
 10. Oświadczenie adopcyjne

Druki dotyczące podatków:  

 1. Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 roku
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 3. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych 
 4. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 5. Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 6. Oświadczenie ubiegającego się o pomoc publiczną ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 7. Wniosek o zwrot nadpłaty

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej

 1. CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 2. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.
 3. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. planowania przestrzennego

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomosci
 2. Wniosek o wydanie opinii o możliwości dokonania podziału nieruchomości
 3. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Wnioski do pobrania z Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.