Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Odnawialne źródła

Odnawialne źródła 

Siennica, 25 maja 2016 roku

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Siennica otwiera nabór deklaracji mieszkańców na Opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Siennica” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższych inwestycji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Ostateczny termin zamknięcia naboru deklaracji – 16 czerwca 2016 roku

Deklaracje powinny do tego dnia wpłynąć na adres: 

Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica,

osobiście do sekretariatu Urzędu (pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oze@ugsiennica.pl.

 

Opis działania 4.1

Działanie 4.1

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

Oś Priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii  

Cel szczegółowy: Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

 W ramach działania możliwe jest pozyskanie środków na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej.  W ramach działania realizowane będą projekty zakładające najwyższą efektywność kosztową – najlepszy stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji.  W ramach działania założono również rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii w celu umożliwienia włączenia do niej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z priorytetami regiony, preferowane będzie wsparcie produkcji energii słonecznej, małe elektrownie wiatrowe oraz wykorzystanie biogazu.

Preferowane projekty:

 • ukierunkowane na spieranie obszarów gospodarczych – inteligentnych specjalizacji regionu
 • projekty tworzące miejsca pracy (tzw. zielone miejsca pracy)
 • projekty zakładające budowę i rozwój infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej
 • projekty ukierunkowane na promocje wiedzy ekologicznej (zbieżne z realizowanymi w tym zakresie projektami o zasięgu ogólnokrajowym)

Beneficjenci: 

 • JST, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • administracja rządowa
 • przedsiębiorstwa
 • szkoły wyższe
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwa Budownictwa Społecznego)
 • NGO
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe

 Kwota przeznaczona na działanie 4.1: 

37 707 260 EUR

 Limity w realizacji projektów: 

Wsparcie będzie skierowane na jednostki o mniejszej mocy wytwarzania zgodnie z linią demarkacyjną (projekt linii z dnia 23 stycznia 2015 r.), podział wg mocy:

 • energia wodna - do 5 MWe,
 • energia wiatru - do 5 MWe,
 • energia słoneczna - do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna - do 2 MWth,
 • energia biogazu - do 1 MWe,
 • energia biomasy - do 5 MWth/MWe,

 Maksymalny poziom dofinansowania: 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej

 Minimalny wkład beneficjenta: 

20% gdy nie występuje pomoc publiczna. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na poziomie wynikającym z odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Nie dotyczy, o ile IZ nie ustali inaczej w regulaminach konkursów

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Nie dotyczy, o ile IZ nie ustali inaczej w regulaminach konkursów

Instytucja pośrednicząca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Data konkursu:

Nie przewiduje się naboru wniosków w roku 2015.

 

Wójt Gminy Siennica

Grzegorz Zieliński

Informacja o programie

Poradnik dotyczący wypełnienia ankiety

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin Konkursu

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.