Logo Gmina Siennica | Oficjalny serwis internetowy

Gazyfikacja - Informacje Komitetu Społecznego

LISTA SPRZEDAWCÓW GAZU ZIEMNEGO

W załączeniu lista sprzedawców gazu ziemnego. Po wykonaniu instalacji gazowej należy podpisać umowę z wybranym sprzedawcą gazu ziemnego z poniższej listy.

Lista sprzedawców gazu ziemnego

WYKONAWCY INSTALACJI GAZOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Geodeci uprawnieni do wykonywania czynności geodezyjnych.

Instalatorzy uprawnieni do wykonywania instalacji.

PROCEDURA GAZYFIKACJI DLA ODBIORCY GAZU ZIEMNEGO

 • złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
 • podpisanie otrzymanej z gazowni umowy (2 egzemplarze),
 • przekazanie podpisanych umów do gazowni w terminie do 4 tygodni (Mińsk Mazowiecki ul. Szczecińska 4 – I piętro),
 • dostarczenie podpisanej umowy przez gazownię do odbiorcy gazu,

Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej i podpisanej umowy z gazowni można przystąpić do kolejnych wymienionych poniżej czynności.

 • wykonanie (zamówienie) mapy do celów projektowych i projektu instalacji gazowej wewnętrznej na działce i w budynku,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej wewnętrznej,
 • wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (montaż urządzeń gazowych),
 • zgłoszenie gotowości do poboru gazu do gazowni,
 • złożenie wniosku o podpisanie umowy na dostawę gazu do sprzedawcy gazu,
 • podpisanie umowy ze sprzedawcą gazu.

WZÓR WNIOSKU DO GAZOWNI

W załączeniu wzór wypełniania wniosku o przyłączenie do sieci gazowej.

Wzór wypełnienia wniosku

WNIOSEK DO GAZOWNI

W załączeniu formularz wniosku do Gazowni o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego.

Wniosek do gazowni

OBSZAR GAZYFIKACJI W GMINIE SIENNICA

W załączonym pliku prezentujemy mapę z obszarem gazyfikacji na terenie Gminy Siennica. W pasach drogowych liniami żółtymi zaznaczony jest przebieg sieci gazu ziemnego. W Siennicy na osiedlach przy ul.Kołbielskiej przebieg sieci gazowej zaznaczony jest liniami czerwonymi.

 Wszystkie odcinki sieci gazowej wskazane na mapie są zaplanowane do realizacji. Termin realizacji: do końca stycznia 2020 r. 

Po wybudowaniu sieci gazowej (także w trakcie budowy) będą wykonywane przyłącza do posesji zakończone szafkami gazowymi w linii ogrodzenia działki. Przyłącze gazowe może być wykonane dopiero po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej i podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłącze wykonuje "GAZOWNIA". Koszt wykonania przyłącza o długości do 15,0m do sieci gazowej to kwota: 2356,31 zł brutto. Płatność za wykonanie przyłączenia będzie na podstawie wystawionej faktury przez "gazownię" po wykonaniu przyłącza gazowego.

 Mieszkańcy, których posesje są przy zaprojektowanej sieci gazowej wskazanej na mapie chętni do podłączenia do sieci gazowej i korzystania z gazu ziemnego powinni złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

Osoby, które złożyły wnioski w poprzednich latach (np. w roku 2015) nie muszą wypełniać nowych wniosków. Osoby te powinny oczekiwać na korespondencję z Gazowni. Pocztą Gazownia przyśle warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Umowę (2 egzemplarze) należy podpisać i odesłać do Gazowni.
Mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, a ich posesje znajdują się przy zaprojektowanej sieci gazu ziemnego wskazanej na mapie mogą składać wypełnione wnioski do Gazowni lub zostawić w sekretariacie urzędu gminy. Komitet Społeczny złożone wnioski przekaże do Gazowni.
Mieszkańcy posesji przy zaprojektowanej sieci gazowej, którzy wpisali się na listę w sekretariacie Urzędu Gminy i chcą podłączyć się do sieci gazu ziemnego proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosków o przyłączenie do sieci.

Korzystanie z gazu ziemnego będzie możliwe w roku 2020.

Więcej informacji będzie można uzyskać na spotkaniu w dniu 28 czerwca 2019 w sali OSP w Siennicy o godz. 19.00 lub pod adresem e-mail: z.jurkowski@ugsiennica.pl

W imieniu Komitetu Społecznego,
Zenon Jurkowski

mapa gazyfikacji w gminie Siennica

SPOTKANIE INFORMACYJNE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Zapraszamy na spotkanie w sprawie budowy sieci gazu ziemnego. W trakcie spotkania będzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Oferujemy konsultacje indywidualne w zakresie procedur związanych z procesem gazyfikacji. Będzie można także uzyskać pomoc w zagadnieniach technicznych dotyczących wykonania instalacji gazowych wewnętrznych. 

W imieniu Komitetu Społecznego,
Zenon Jurkowski
 

 

 

INFORMACJA O GAZYFIKACJI - STYCZEŃ 2019

Komitet Społeczny ds. gazyfikacji informuje, że zostały wykonane projekty sieci gazu ziemnego w pasach drogowych w Nowej Pogorzeli, w Pogorzeli i w Siennicy dla obszaru sołectw nr I i II. Dla wykonanych projektów PSG otrzymała decyzje pozwoleń na budowę.

Obecnie trwa proces wyłonienia wykonawcy zaprojektowanych sieci gazowych poprzez procedurę przetargową.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa stosownych umów Komitet Społeczny zorganizuje spotkania informacyjne z mieszkańcami: Nowej Pogorzeli, Pogorzeli i Siennicy. Spotkania będziemy organizować w kwietniu lub w maju 2019.

Na spotkaniach omówimy dalszą procedurę dotyczącą wykonania sieci gazu ziemnego, przyłączy gazowych do odbiorców i instalacji gazowych wewnętrznych oraz będą podane planowane terminy wykonania.

Spodziewany termin wykonania sieci gazowej to IV kwartał 2019 roku

Więcej informacji można uzyskać u Przewodniczącego Rady Gminy Zenona Jurkowskiego (z.jurkowski@ugsiennica.pl). 

INFORMACJA O GAZYFIKACJI

Komitet Społeczny ds. gazyfikacji informuje, że
zostały wykonane projekty sieci gazu ziemnego w pasach drogowych w Nowej
Pogorzeli, w Pogorzeli i w Siennicy dla obszaru sołectw nr I i II. Obecnie PSG
oczekuje na wydanie decyzji pozwoleń na budowę. Równolegle trwają przygotowania
do ogłoszenia przetargu na wykonanie sieci gazowej w naszej gminie. Po
pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu, Polska Spółka Gazownictwa będzie się
kontaktowała z mieszkańcami w celu wydania warunków przyłączeniowych, zawarcia
umów i wykonania projektów przyłączy do odbiorców. Planowany termin wykonania
sieci gazowej to IV kwartał 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać u
Przewodniczącego Rady Gminy Zenona Jurkowskiego (z.jurkowski@ugsiennica.pl). 

INFORMACJA O PRACACH PROJEKTOWYCH SIECI GAZU ZIEMNEGO

Komitet Społeczny ds. gazyfikacji informuje, że został pozytywnie uzgodniony wstępny projekt sieci gazowej w pasach drogowych w Nowej Pogorzeli, w Pogorzeli i w Siennicy w sołectwach nr I i II. Oznacza to, że zarządcy dróg wyrazili zgodę na lokalizację sieci gazowej w drogach i uzgodnili jej przebieg.

Obecnie trwają dalsze prace projektowe w celu sporządzenia ostatecznych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia, Polska Spółka Gazownictwa po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcami przystąpi do projektowania przyłączy gazowych do odbiorców.

Planowany termin wykonania sieci gazowej to IV kwartał 2019 roku.
Więcej informacji można uzyskać u Przewodniczącego Rady Gminy (z.jurkowski@ugsiennica.pl).

REALIZACJA GAZYFIKACJI W GMINIE SIENNICA

Informujemy, że zgodnie z treścią pisma Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), które wpłynęło do Wójta Gminy w maju 2017 roku realizacja gazyfikacji w gminie Siennica jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. W pierwszym etapie budowy sieci gazowej będą objęte miejscowości Pogorzel, Nowa Pogorzel oraz Siennica na obszarze sołectw Siennica I i Siennica II.

PSG zadeklarowała poniższe terminy:

· przygotowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej - II kwartał 2018,

· budowa gazociągów w wymienionym obszarze - IV kwartał 2019.

Jednocześnie informujemy, że plany rozbudowy zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, co potwierdzono pismem z dnia 05.06.2017r. z zaoferowaniem PSG współpracy przy realizacji inwestycji.

Osoby z miejscowości objętych gazyfikacją, zainteresowane podłączeniem się do sieci gazu ziemnego, które wcześniej nie złożyły wniosków o warunki przyłączenia prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu urzędu gminy w Siennicy w celu zgłoszenia deklaracji i wpisania się na listę. Zapisy będą przyjmowane do 07 lipca 2017r.

Osoby deklarujące chęć korzystania z gazu ziemnego będą mogły być ujęte przez PSG w terminach realizacji I etapu gazyfikacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Rady Gminy w czasie dyżurów lub poprzez kontakt na adres e-mail: z.jurkowski@ugsiennica.pl

 Komitet Społeczny

NAJNOWSZE INFORMACJE OD PSG

Informacja otrzymana od PSG Odział w Mińsku Mazowieckim.

" W imieniu Rady Gminy 4 lipca 2016r. Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Siennica wystosowali list intencyjny do Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z zapewnieniem o wsparciu i współpracy lokalnych władz przy realizacji gazyfikacji w gminie Siennica.

Mimo poparcia Rady Gminy, na chwilę obecną inwestycja rozbudowy sieci gazu ziemnego w gminie Siennica jest nieefektywna ekonomicznie, w związku z tym będą przesłane do wnioskodawców informacje o odmowie określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej z przyczyn ekonomicznych. Powodem takiej decyzji jest niewielkie zainteresowanie i zbyt mały wolumen gazu deklarowany we wnioskach złożonych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że PSG złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej dla tych miejscowości, gdzie było największe zainteresowanie.

Jeśli zostaną przyznane środki, to będzie realizowana gazyfikacja dla miejscowości: Nowa Pogorzel, Pogorzel i Siennica.

Obecnie oczekujemy na decyzję o przyznaniu środków unijnych. "

Podsumowując: Szansę na realizację sieci gazu ziemnego mają w chwili obecnej miejscowości: Pogorzel, Nowa Pogorzel i Siennica - ale po otrzymaniu przez PSG dofinansowania ze środków unijnych.

W pozostałych miejscowościach naszej gminy gazyfikacja obecnie nie będzie realizowana ze względu na małą ilość złożonych wniosków.

Komitet Społeczny

INFORMACJA OD PSG MIŃSK MAZ.

Komitet Społeczny utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Na wniosek przedstawicieli Komitetu Społecznego w kwietniu br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zakładu PSG w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie spotkania ustalono, że PSG kończy opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy Siennica. Termin wykonania koncepcji wydłużył się ze względu na dużą ilość złożonych wniosków oraz ciągle wpływające wnioski bezpośrednio do siedziby Zakładu PSG w Mińsku Maz. PSG kończy przyjmowanie wniosków w dniu 29 kwietnia 2016r. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane i przekazywane do ewentualnej realizacji poza zatwierdzoną inwestycją grupową.

Obecnie oczekujemy na decyzję Rady Technicznej Oddziału w Warszawie dotyczącą akceptacji koncepcji gazyfikacji w gminie Siennica. Planowany termin wydania decyzji to czerwiec 2016r..

W trakcie spotkania poprosiliśmy o pisemną informację dotyczącą stanu prac nad złożonymi wnioskami z terenu naszej gminy. W załączeniu prezentujemy treść otrzymanego pisma.

Po uzyskaniu kolejnych informacji będziemy niezwłocznie o nich informować mieszkańców.


Komitet Społeczny

 pismo od PSG Minsk Maz.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH

Informujemy, że w wyniku dodatkowego terminu składania wniosków znacznie wzrosła ilość chętnych do podłączenia gazu ziemnego.

Łączna ilość wniosków o warunki przyłączenia do sieci gazu ziemnego przyjętych przez Komitet Społeczny z terenu gminy Siennica to 496.

Wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców gminy przekazaliśmy do Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim. 

Obecnie wnioski są poddawane weryfikacji i ocenie ekonomicznej przez PSG w Mińsku Mazowieckim. Na podstawie dokonanych weryfikacji będzie opracowana koncepcja realizacji inwestycji.

Oczekujemy na oficjalną odpowiedź ze strony PSG.

Dotychczas Polska Spółka Gazownictwa przekazała informację, że ze względu na dużą ilość wniosków złożonych z terenu gminy Siennica, PSG potrzebuje więcej czasu na weryfikację wniosków i przygotowanie koncepcji rozbudowy sieci gazu ziemnego w naszej gminie.

Wstępna deklaracja na temat możliwości realizacji inwestycji sieci gazu ziemnego w poszczególnych miejscowościach na terenie naszej gminy może być podana pod koniec pierwszego kwartału 2016r.

 Komitet Społeczny

 

PRZEKAZANIE WNIOSKÓW

Informujemy, że z terenu całej gminy Siennica wpłynęło 418 wniosków o warunki przyłączenia do sieci gazu ziemnego.

W dniu 08 lipca 2015 roku wnioski złożone przez mieszkańców gminy przekazaliśmy do Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim. 

Obecnie wnioski są poddawane weryfikacji formalnej i ocenie ekonomicznej przez PSG w M.Maz.

Informacje na temat możliwości realizacji inwestycji sieci gazu ziemnego w poszczególnych miejscowościach będzie podana w listopadzie lub w grudniu 2015r.

Komitet Społeczny

 

WAŻNE INFORMACJE KOMITETU SPOŁECZNEGO

 • Od 04 maja w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00 osoby z Komitetu będą pełnić dyżury w celu udzielania informacji oraz pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków
 • Kontakt z Komitetem możliwy jest także poprzez pocztę elektroniczną o adresie: gazsiennica@gmail.com
 • Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można otrzymać w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy lub wydrukować korzystając z poniższego linku:

http://oferta.pgnig.pl/documents/19067/895554/oki.1.A_01082014_PSG_z_PGNiG_OD__INT.pdf/d298590b-fda2-4237-9a92-9cdbf572cb98

 • Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica w terminie do: 30 czerwca 2015r.

Osoby tworzące Komitet Społeczny nie są specjalistami w dziedzinie gazu ziemnego. Są to mieszkańcy naszej gminy zainteresowani rozwojem sieci gazu ziemnego, którzy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy pozyskują informacje o możliwościach rozbudowy gazociągu w naszej gminie i przekazują je w możliwie dostępny sposób, tj. poprzez: ulotki plakaty, spotkania informacyjne, stronę internetową. Działania podejmowane przez Komitet są działaniami typowo społecznymi. Komitet Społeczny nie zajmuje się budową instalacji gazowej, a jedynie pozyskiwaniem informacji i ich przekazywaniem mieszkańcom. Informacje uzyskujemy od firm zajmujących się gazyfikacją, z literatury fachowej oraz z branżowych publikacji. Korzystamy z doświadczeń osób, które proces zmiany sposobu ogrzewania na gazowy mają już za sobą. Współpracujemy z Polską Spółką Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim i z Urzędem Gminy w Siennicy.

Koszty związane z wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej jest trudno określić i muszą być ustalane indywidualnie. Będą się różniły długością instalacji, ilością odbiorników oraz rodzajem dotychczas używanego sposobu ogrzewania, co wpływa na zakres koniecznych do wykonania prac. Cała inwestycja rozkłada się na kilka lat i jej koszty mogą być realizowane etapami. Przejście na gaz ziemny nie będzie jednorazowym kosztem, dzięki czemu można zaplanować ponoszone wydatki.

GAZ ZIEMNY NA TERENIE GMINY SIENNICA

Z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy Siennica został utworzony Komitet Społeczny ds. rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie naszej gminy. Celem Komitetu jest dążenie do rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie Gminy Siennica. Dążąc do osiągnięcia celu podjęliśmy współpracę z Polską Spółką Gazownictwa oraz z Urzędem Gminy w Siennicy.

Główne zadania Komitetu:

 • pozyskujemy i rozpowszechniamy informacje o gazyfikacji
 • udzielamy pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków
 • organizujemy spotkania informacyjne
Komitet Społeczny zaprasza mieszkańców gminy na spotkania informacyjne dotyczące gazyfikacji. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedstawiciele władz gminy.

Spotkania odbędą się:

· 29 kwietnia 2015r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy

· 30 kwietnia 2015r. o godz. 18.30 w sali OSP w Pogorzeli.

Na spotkaniach informacyjnych będzie możliwość otrzymania wniosku. Po spotkaniu informacyjnym członkowie Komitetu Społecznego będą udzielali pomocy w wypełnianiu wniosków.

W załączeniu ulotka informacyjna o gazie ziemnym opracowana przez Komitet Społeczny.

W imieniu Komitetu

Zenon Jurkowski

 ulotka GAZ ZIEMNY.pdf

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Siennicy 
ul. Mińska 33,
05-332 Siennica 
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.